All
單位主管
男生宿舍區
女生宿舍區
第二教學區宿舍
蕭新榮 ‪Hsin Jung Hsiao
副學務長兼學務處住宿輔導組組長
張婉蓉(Wan-Jung Chang)
男生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
李清源(Chin-Yuan Lee)
男生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
阮于綸(Yu-Lun Juan)
男生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
林志鴻(Chih-Hong Lin)
男生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
郭政良(Cheng-Liang Kuo)
男生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
唐睿棋(Jui-chi Tang)
女生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
凃香如(Hsiang-Ju Tu)
女生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
林美苓(Mei-Lin Lin)
女生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
吳佩晃(鈺慈)(Pei-Huang Wu)(Yu-Tzu)
女生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
陳一君(Yi-Jun Chen)
女生宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
方瑞嫺(Ruei-Shian Fang)
第二教學區宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
何信道(Hsin-Tao Ho)
第二教學區宿舍-輔導老師(Guidance Officer)
沈政敏(Cheng-Min Shen)
第二教學區宿舍-輔導老師(Guidance Officer)